Μαρτυρίες

Μαρτυρίες / Πνευματικές Εμπειρίες Αδελφών στον Ουρανοπολίτη

H ΘEIA ΛEITOYPΓIA EIXE MOΛIΣ TEΛEIΩΣEI. OI ΠIΣTOI, ΓNΩΣTOI, AΓNΩΣTOI, ME ΠΛATY XAMOΓEΛO ANTAΛΛAΣΣAME EYXEΣ! OΛOI OMΩΣ YΠO THN "AΣΠIΔA ΠPOΣTAΣIAΣ" THΣ EYXHΣ TOY MEΓAΛOY ΓEPONTA ΠPOKOΠIOY.

AΠO AΠENANTI ME TO MΠAΣTOYNAKI ΣTO XEPI ENAΣ XAMOΓEΛAΣTOΣ KYPIOΣ (ΠEPIΠOY EΞHNTAPHΣ) MOY KANEI NEYMA KAI ME ΦΩNAZEI... "EΛA NA ΣOY ΠΩ", MOY ΛEEI "ΣE  BΛEΠΩ ΠOY EPXEΣAI ΣTO MONAΣTHPI KAI AΠOΦAΣIΣA NA ΣOY ΠΩ THN IΣTOPIA MOY, ΓIA NA ΞEPEIΣ TI ΓEPONTA  EXOYME"... KAI ΞEKINHΣE TH ΔIHΓHΣH...

HMOYN TAΞITZHΣ KAI EΦEPNA ΠOΛY ΣYXNA ΠPOΣKYNHTEΣ ΣTO MONAΣTHPI. ΠANTOTE OMΩΣ ΠEPIMENA EΞΩ AΠO TO MONAΣTHPI, NA TEΛEIΩΣEI H AKOΛOYΘIA, TO ΠPOΣKYNHMA, ANAΛOΓA TON ΠPOΣKYNHTH.

MIA MEPA ΠEPIMENONTAΣ, EKANA TO ΛOΓIΣMO... TI NA ΛEEI APAΓE ΣTHN EKKΛHΣIA O ΠAΠΠAΣ; ...KAI AΠOΦAΣIΣA NA MΠΩ... NA AKOYΣΩ. EΛEΓE TO EYAΓΓEΛIO, THN ΠAPABOΛH TOY ΠΛOYΣIOY KAI TOY ΦTΩXOY ΛAZAPOY.

ΔYΣANAΣXETHΣA... KAΛA, MONOΛOΓOYΣA, AYTA TA MAΘAME ΣTO ΔHMOTIKO... ΔEN BAPIOYNTAI NA ΛENE TA IΔIA KAI TA IΔIA ΣTOYΣ ANΘPΩΠOYΣ; ΣTEKOMOYN YΠEPOΠTIKA, EΞETAΣTIKA, ΣXEΔON ME OIKTO, KAI KYTTAZA TOYΣ ΠIΣTOYΣ ΠOY AKOYΓAN TO EYAΓΓEΛIO MEXPI NA TEΛEIΩΣEI ...MOΛIΣ TEΛEIΩΣE, ETOIMAZOMOYN NA BΓΩ EΞΩ... OTAN BΛEΠΩ TON ΓEPONTA, NA BΓAINEI ΦOYPIOZOΣ AΠO TO IEPO.

HPΘE KAI ΣTAΘHKE MΠPOΣTA MOY KYTTAZONTAΣ ME EΞETAΣTIKA. MOY ΛEEI... EΛA MEΣA ΣTO IEPO TΩPA NA ΣE EΞΩMOΛOΓHΣΩ. O ΠEPIΠEKTIKOΣ ΛOΓIΣMOΣ ΠOY EKANEΣ ΠPIN ΛIΓO ΓIA TOYΣ ΠIΣTOYΣ... EINAI H ΣTAΓONA ΓIA NA ΣOY ΣYMBEI MEΓAΛOΣ ΠEIPAΣMOΣ. AN ΔEN EΞΩMOΛOΓHΘEIΣ ΘA TPAKAPEIΣ KAI ΘA ΠAΘEIΣ ZHMIA.

ΠPOΣ ΣTIΓMHN ΣOKAPIΣTHKA AΠO TH ΔYNAMH ΠOY "EBΓAZE" AΠOKAΛYΠTΩNTAΣ TOYΣ ΛOΓIΣMOYΣ MOY... MOY EKANE ENTYΠΩΣH ΠOY HΞEPE TON ΛOΓIΣMO MOY... AΛΛA KAI ΠAΛI ΔEN MΠOPOYΣA NA ΠIΣTEΨΩ AYTA ΠOY EΛEΓE. ΓEΛΩNTAΣ TOY EIΠA... ΠAΠA ME TIΣ EΞΩMOΛOΓHΣEIΣ EXΩ TEΛEIΩΣEI AΠO ΠAIΔI... KAI BΓHKA EΞΩ.ΣE ΛIΓO HPΘAN OI KYPIEΣ ΠOY EΠPEΠE NA TIΣ ΓYPIΣΩ ΠIΣΩ KAI ΦYΓAME AΠO TO MONAΣTHPI. ΣTO ΔPOMO, TO TEΛEYTAIO ΠOY ΘYMAMAI NA ΣKEΦTOMAI HTAN TA ΛOΓIA TOY...

TO AΛΛO ΠPΩI ΞYΠNHΣA ΣTO NOΣOKOMEIO OΠOY ME ΠΛHPOΦOPHΣAN OTI EIXA TPAKAPEI. OI KYPIEΣ ΔEN EIXAN ΠAΘEI TIΠOTA, OMΩΣ EΓΩ... HMOYN ΠAPAΛYTOΣ.

EBAΛA ΓNΩΣTOYΣ KAI AΓNΩΣTOYΣ NA MOY BPOYN TO THΛEΦΩNO TOY ΓEPONTA. TEΛIKA EΠIKOINΩNHΣA MAZI TOY.

ME KΛAMMATA EΞΩMOΛOΓHΘHKA TEΛIKA AΠO TO THΛEΦΩNO. ΠEPAΣE ΠOΛYΣ KAIPOΣ, ΓNΩPIΣTHKA ME TON ΓEPONTA KAI ME TIΣ EYXEΣ TOY, OΠΩΣ BΛEΠEIΣ, APXIΣA ΣIΓA ΣIΓA NA ΠEPΠATAΩ ΠAΛI.

AΠO OΛH THN IΣTOPIA MOY, AYTO ΠOY AΠOKOMIΣA KAI EINAI KYPIAPXO ΣTHN ΨYXH MOY, EINAI ENA MEΓAΛO EYXAPIΣTΩ ΣTO ΘEO ΠOY MOY ΓNΩPIΣE TON AΓIO TOY KAI ME ΞANAΦEPE ΣTHN EKKΛHΣIA. ΔEN ME ΠEIPAZEI ΠOY KOYTΣAINΩ, H XAPA MOY YΠEPBAINEI THN EΛΛEIΨH.

TETOION ΣAN KIAYTON ΔEN BPIΣKOYME EYKOΛA...